Laatste wijziging: november 12, 2020

Algemene Voorwaarden – Dak123

Dit zijn de algemene voorwaarden van Dak123 (“Dak123”). Het adres van Dak123 is Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum, met het KvK-nummer 70626693.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@dak123.nl, 06-19559858 – 085-0602510 of per post: Dak123, Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit Dakdekken platte daken, pannendaken en bouwen van dakconstructies.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Dak123 en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.dak123.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Dak123 gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Dak123 gegevens verstrekt, mag Dak123 ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. Dak123 mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Dak123 genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Dak123 .

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Dak123 op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Dak123. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • –  15% over de eerste €2500;
  • –  10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • –  5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000; – 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot

   €200.000; – 0,5% over het overige deel.

   Artikel 7 – Contractsduur

   Dak123 en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

 • De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.
 • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

  Artikel 8 – Derden

  Dak123 mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

  Artikel 9 – Uitvoering opdracht

1. Dak123 zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 1. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Dak123 verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Dak123 om de opdracht uit te voeren.
 2. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Dak123 de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Dak123 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Dak123 is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Dak123 kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Dak123 zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Dak123 mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

 1. Dak123 mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Dak123 mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Dak123 dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Dak123 de opdracht tussentijds opzegt, zal Dak123 zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Dak123 extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Dak123 mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Dak123 hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Dak123 kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Dak123 zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Dak123 het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Dak123 levert, blijft eigendom van Dak123 totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Dak123 veilig te stellen.
 3. Als Dak123 zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Dak123 om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Dak123 deze terug kan nemen.

Artikel 15 – Garanties

 1. Dak123 garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Dak123 niets aan kan doen.

Artikel 16 – Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Dak123 mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Dak123 mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 17 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 1. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 2. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Dak123 de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 3. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Dak123 die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Dak123 is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Dak123.
 2. Dak123 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Dak123 is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00.
 4. De aansprakelijkheid van Dak123 is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dak123.

Artikel 19 – Privacy Statement

Dak123 beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Dak123 is één jaar.

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Dak123 voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Dak123 toerekenbaar is.
 2. Als derden Dak123 aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Dak123 zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Dak123, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

1. Dak123 behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende

informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Dak123 verstrekt zijn.

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Dak123 alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Dak123 zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Dak123 optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Dak123 niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 24 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 25 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 27 – Bevoegde rechter

Rechtbank Gelderland.

24/7 bereikbaar

Spoedservice is binnen 24 uur ter plaatsen!

Kom direct in contact: 0850 602 510